Menu Zamknij

AKREDYTACJE 2021/22

W związku z ograniczeniami w okresie stanu epidemii COVID-19, prosimy wszystkich przedstawicieli mediów o zapoznanie się z poniższymi zasadami organizacji meczów 1. i 2. ligi oraz meczów o Puchar Polski na szczeblu centralnym organizowanych przez kluby Ekstraklasy, 1. i 2. ligi w sezonie 2021/2022.

Główne wytyczne Klubu dla przedstawicieli mediów

 1. Wnioski o akredytacje na poszczególne mecze lub na rundę należy składać bezpośrednio na adres: promocja@zksolimpia.pl.
 2. Złożenie wniosku akredytacyjnego nie jest równoznaczne z przyznaniem akredytacji. O jej przyznaniu decyduje klub.
 3. Status przyjęcia lub odmowy wniosku zostanie przekazany mailowo w formie odpowiedzi na maksymalnie 48h przed meczem.
 4. Akredytacja może zostać odebrana lub cofnięta za złamanie regulaminu rozgrywek lub przepisów prawa powszechnego, w szczególności dot. COVID-19.
 5. Wejście dla mediów na teren obiektu będzie możliwe tylko bramą od strony ul. Wspólnej.
 6. Wywiady przed meczem, w przerwie i po meczu mogą być przeprowadzane także w tunelu.
 7. Fotoreporterzy przebywają w strefie za bandami. Klub ma obowiązek zapewnić dostęp fotoreporterom do strefy za bramkami. Co do zasady powinno to być nie więcej niż po 12 fotoreporterów za każdą z bramek.
 8. Znaczniki musi posiadać każdy kto nie posiada tzw. pełnego dostępu oraz Porządkowi i Stewardzi.
 9. Jedynie dziennikarze pracujący na wizji są zwolnieni z obowiązku zakładania znacznika, ale nie zwalnia to ich z konieczności noszenia identyfikatora.
 10. Klub wydaje odpowiednie znaczniki przedstawicielom mediów.
 11. Przedstawiciele mediów są zobowiązani do zdania znaczników po zakończeniu meczu w miejscu wyznaczonym przez Klub. Klub – gospodarz prowadzi protokoły zdawczo – odbiorcze dotyczące znaczników. Osoba otrzymująca i zwracająca znacznik potwierdza ten fakt podpisem.
 12. Osoba otrzymująca znacznik ponosi odpowiedzialność za jego zwrot (Klub może obciążyć finansowo osobę, która nie zwróci znacznika po meczu lub zwróci go uszkodzonego, a także odmówić wydania akredytacji takiej osobie).
 13. Standardowe oznaczenia i kolory znaczników wskazuje Klub.
 14. Tylko bezwzględne przestrzeganie niniejszego Regulaminu upoważnia do przyznania bezpłatnej   akredytacji prasowej.
 15. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wycofaniem przyznanej akredytacji prasowej.

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady organizacji meczów w okresie stanu epidemii w ramach rozgrywek piłkarskich 1. i 2. ligi oraz meczów o Puchar Polski na szczeblu centralnym organizowanych przez kluby Ekstraklasy, 1. i 2. ligi w sezonie 2021/2022 i obowiązuje do odwołania lub do zakończenia sezonu.
 2. Celem niniejszego regulaminu jest zapewnienie maksymalnie bezpiecznej organizacji meczów, przy zachowaniu minimum liczby osób niezbędnych do organizacji meczu oraz zachowania pomiędzy nimi bezpiecznego dystansu.
 3. Wszystkie osoby znajdujące się wewnątrz pomieszczeń zlokalizowanych na stadionie zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa powszechnego dotyczącego przestrzegania reżimu higienicznego, w szczególności zakrywania ust i nosa. Zakres stosowania tych przepisów określają odrębne przepisy prawa powszechnego.
 4. Wszystkie osoby przebywające w strefie technicznej w trakcie zawodów powinny zakrywać usta i nos, chyba że przepisy prawa powszechnego stanowią inaczej.
 5. Szczegółowe zasady dotyczące zachowania higienicznych środków ostrożności może określać odrębny regulamin Polskiego Związku Piłki Nożnej (dalej PZPN) w tym zakresie.
 6. W sytuacji, w której przepisy prawa powszechnego dopuszczają udział publiczności, zasady udziału publiczności w zawodach określają odpowiednie przepisy administracyjne dotyczące liczby widzów oraz warunków organizacji imprez w okresie stanu epidemii COVID-19 oraz właściwe przepisy PZPN.
 7. W sytuacji, w której przepisy prawa powszechnego nie dopuszczają udziału publiczności, ustala się, iż w trakcie zawodów na stadionie / terenie zawodów mogą przebywać jedynie osoby niezbędne dla prawidłowej organizacji zawodów, w tym zawodnicy, sztaby trenerskie, sędziowie, przedstawiciele producenta sygnału telewizyjnego, niezbędni przedstawiciele klubów piłkarskich, przedstawiciele producenta sygnału TV, mediów, w tym fotografowie, służby medyczne, policja, straż pożarna, osoby pełniące funkcję członków służby informacyjnej i porządkowej (stewardzi) oraz przedstawiciele podmiotów organizujących rozgrywki.
 8. Organizator rozgrywek upoważniony jest do kontrolowania prawidłowej organizacji zawodów (w tym do kontroli list osób uprawnionych do przebywania na obiekcie) i jest upoważniony do podejmowania decyzji odnośnie obecności poszczególnych osób na stadionie/terenie zawodów.
 9. Kluby są upoważnione do podejmowania wszelkich dodatkowych działań zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa osób obecnych na stadionie, w szczególności są upoważnione do odmowy wstępu osobom / usuwania ze stadionu osób, które nie przestrzegają zaleceń dotyczących higienicznych środków ostrożności.

II. DOKŁADNE OKREŚLENIE STREF NA STADIONIE

1.Strefa zero (0) – oznacza strefę boiska, strefę techniczną, miejsca przeznaczone do rozgrzewki, wyjście na murawę, szatnie drużyn i sędziów, korytarz do szatni, pokój delegata meczowego oraz wszelkie miejsca, dodatkowe siedzenia techniczne dla zawodników oraz wszelkie dodatkowe miejsca na trybunach, przeznaczone dla zawodników, pokój kontroli antydopingowej, pokoje medyczne oraz drogi dojścia od autokarów do szatni oraz droga powrotna.

1.1. Strefa 0 jest przeznaczona wyłącznie dla osób niezbędnych do prawidłowego rozegrania zawodów. Co do zasady granicę strefy 0 wyznaczają tablice reklamowe (lub odległość 4m od linii boiska w miejscach, gdzie nie są zainstalowane tablice reklamowe) oraz miejsca przeznaczone dla rozgrzewki zawodników oraz 1,5m wokół miejsc przeznaczonych do rozgrzewki.

1.2. W strefie 0 od KO-90’ do KM+60’ może przebywać ograniczona liczba przedstawicieli mediów klubowych (3+3).

2. Strefa jeden (1) – obejmuje wszystkie miejsca poza strefą zero to jest:

 • pozostałą Strefę Brzegu Boiska, znajdującą się poza strefą 0, co do zasady znajdującą się pomiędzy tablicami reklamowymi a trybunami stadionu.

Od strony ławek rezerwowych strefa 1 rozciąga się na dwa metry od granicy zewnętrznej miejsca do rozgrzewki do trybun. Strefa ta jest przeznaczona dla operatorów kamer, przedstawicieli PZPN, PLP/DLP oraz reporterów mających uprawnienia do przeprowadzania wywiadów, fotografów, osób odpowiedzialnych za murawę, operatorów LED, obsługi materiałów reklamowych oraz służb porządkowych lub informacyjnych, niezbędnych do prawidłowego zabezpieczenia.

 • Trybunę dla Prasy
 • pozostałe trybuny – miejsca dostępne dla osób obecnych na stadionie zgodnie z odrębnymi przepisami prawa powszechnego oraz control room
 • Strefę Wozów
 • pozycje kamerowe na trybunach

IV. ZALECENIA DOTYCZĄCE ZMIAN ORGANIZACJI ORAZ HIGIENICZNYCH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI NA OBIEKTACH SPORTOWYCH

Konferencja prasowa

 1. Konferencja prasowa odbywa się w sposób ustalony przez klub / organizatora rozgrywek w wyznaczonym miejscu i ustalonym z nadawcą TV i może być przeprowadzona za pomocą wideokonferencji / systemu zdalnego lub stosując następujące środki ochronne;
 2. Podium konferencji prasowej powinno znajdować się w odległości co najmniej 3 m od pierwszego rzędu siedzeń i wszelkich stanowisk fotografów;
 3. Liczba mediów, które mogą uczestniczyć, musi być dostosowana tak, aby odległość 1,5 m między każdą z osób była zachowana;
 4. Pozycje fotografów muszą być zaaranżowane przez organizatora meczu, aby zapewnić minimalną odległość 1,5 m między każdą pozycją a innymi przedstawicielami mediów;
 5. Przedstawiciele mediów muszą mieć założone maseczki ochronne. Podczas konferencji prasowych przedstawiciele mediów mogą zdjąć maseczki zadając pytania pod warunkiem zachowania bezpiecznego dystansu społecznego.

Powyższa treść jest częścią zbioru zasad organizacji meczów 1. i 2. ligi oraz meczów o Puchar Polski na szczeblu centralnym organizowanych przez kluby Ekstraklasy, 1. i 2. ligi w sezonie 2021/2022.